Obchodní podmínky

Obchodní podmienky

1. Základní informace
Provozovatelem internetového obchodu zoody.cz je společnost:

Net Finance, spol. s r. o.
Topoľový rad 39
90027 Bernolákovo
IČO: 341 32 881
IČDPH SK 2020696876

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave
Prievozská 32
P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Kupujíci je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila výrobu učící věže Zoody (montessori learning tower) nebo jejích doplňků. Kupujíci musí v objednávce, pravdivě uvést adresu doručení a kontaktní údaje. Veškeré objednávky podané prostřednictvím stránky zoody.cz jsou závazné.

Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinně označených údajů v objednávkovém formuláři.

2. Povinnosti kupujícího
Kupující se zavazuje objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad nebo poškození zásilky, tuto informaci neprodleně oznámit přepravci a provozovateli.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny.
Škoda na zboží přechází na kupujícího převzetím objednaného zboží.
Kupujíci je povinen zaplatit za zboží prodejní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek.

3. Povinnosti prodávajícího
Prodávající je povinen:
- zhotovit zboží na zakázku dle požadavků kupujícího,
- zabalit zboží na přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození,
- dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,
- dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Způsob a doba dodání
Učící věže zasíláme prostřednictvím kurýrní společnosti GLS. Osobní odběr je možný v Bernolákově SR, případě dle dohody.

Poplatky za odeslání zboží do ČR:

Dodání kurýrem SPS s platbou předem (nad 1940 kč) - ZDARMA 

Dodání kurýrem SPS s platbou předem (do 1939 kč) - 139 kč
Dodání kurýrem SPS s platbou na dobírku - +150 kč 

Osobní odběr - bez poplatku

Dodací lhůta je za běžných okolností do 10 pracovních dnů. V případě individuálních požadavků jako například změna výšky, malování jména a jiných změn na věži, se může doba dodání prodloužit na 20 pracovních dnů. Kupující bude o případném prodloužení dodací doby informován e-mailem nebo telefonicky.

5. Platební podmínky
Za objednané zboží máte možnost platby prostřednictvím bankovního převodu nebo v hotovosti při osobním převzetí.

Číslo účtu: 2801535477 / 2010

BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP

Bankovní instituce: Fio Banka

Variabilní symbol: číslo objednávky

IBAN CZ64 2010 0000 0028 0153 5477

V případě výroby učící věže podle specifických požadavků, nebo v případě změny rozměrů si prodávající vyhrazuje právo žádat zálohu ve výši 50% kupní ceny.

Za specifické požadavky na úpravu učící věže mohou být kupujícímu účtovány poplatky navíc, na kterých se předem dohodne s prodávajícím.

6. Odstoupení od smlouvy
Kupující má ve smyslu §12 Zákona č. 108/2000 Sb. právo odstoupit od smlouvy. Zboží vrátí na adresu prodávajícího.

Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den vystavení objednávky a v případě, že učící věž ještě nebyla vyrobena. V případě stornování potvrzené nebo odeslané objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové ceny zboží.

7. Reklamační řád
Na veškeré zboží se poskytuje záruka podle platných zákonů Slovenské Republiky.
Záruku je třeba uplatnit u prodávajícího - zasláním zboží a reklamačního záznamu na adresu uvedenou v kontaktech.

Reklamační formulář

8. Vlastnictví zboží
Zboží zůstává až do zaplacení zásilky vlastnictvím společnosti provozující www.zoody.cz

9. Reklamace
Před převzetím a zaplacením zásilky od kurýrní společnosti, si ještě na místě zkontrolujte, zda zásilka není poškozena. V případě, že Vám přišla zásilka poškozena, prosíme, abyste nás o tom informovali e-mailem, nebo telefonicky. Záruční doba začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu a zaplacením plné částky za zboží.
Záruka se vztahuje pouze na:
prokazatelné výrobní chyby, které byly zjištěny ihned po dodávce zboží, nebo během jeho použití

Záruka se nevztahuje na:
chyby způsobené uživatelem během běžného používání zboží a běžné opotřebení zboží

Postup při reklamaci
Aby mohla být vaše reklamace akceptována je nutné dodržet několik pravidel:
Po převzetí zboží si zkontrolujte zboží. Pokud zjistíte při převzetí zboží chyby, je Vaší povinností oznámit nám zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
V případě, že zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo ceně), informujte nás prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
Následně odešlete vadné zboží na naši adresu spolu s písemným vyjádřením jako dané poškození (problém) vznikl. Přepravní náklady nese v plné výši kupující. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu, který jste obdrželi spolu se zbožím.
Při zpětném zasílání zabalte zboží tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě má ​​za následek neuznání reklamace. Zboží zasílejte formou balíčku. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka prijatá.

10. Doba vyřízení reklamace
Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Reklamační řízení začíná běžet dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujúcemu.

O oprávněnosti reklamace rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, pokud se nedohodne inak.

Oprávnená reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena na naše náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního konání.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskom.

11. Vrácení tovaru
V souladu s § 7 odst. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. SR kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího. V souladu s těmito obchodními podmínkami a uvedeným ustanovením zákona, není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení zboží na zakázku nebo zboží na míru.

Predávajúci je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Strany se mohou dohodnout, že místo vrácení kupní ceny prodávající vymění vrácené zboží za jiné zboží z nabídky v odpovídající hodnote.

Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím převzetí tovaru.

V případě odstoupení od smlouvy kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti tovaru.
Predávajúci si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.12. Ochrana osobních údajů.

Zboží je třeba dostatečně zabalit, případné poškození během přepravy bude mít za následek ponížení vrácené částky. Návod na správné zabalení https://www.zoody.cz/n/baleni-veze


Adresa pro vrácení zboží je Zoody, Stavitelská 1/B, 83104 Bratislava, +421904287701. Zásilku je třeba označit jako KŘEHKÉ. Věže zaslané na dobírku, nebo přes Slovenskou poštu, budou vráceny odesílateli.

12. Ochrana osobních údajů
Respektujeme Vaše soukromí. Abychom mohli vyřídit Vaši objednávku, musíme si s Vaším souhlasem dočasně uložit Vaše osobní údaje. Uvedené údaje chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že jejich neposkytneme třetím subjektům. Poskytnutí Vašich údajů, jejich zpracování a nakládání s nimi, a s tím spojené práva a povinnosti, se řídí a jsou uvedeny v zákoně č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.

Používáním stránky www.zoody.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

12.1. Jaké údaje shromažďujeme?
Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno, příjmení, adresu, telefonní a mailový kontakt.

12.2. K čemu údaje slouží?
Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo potřebujeme znát výše zmíněné údaje.

12.3. Jaké jsou Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
právo na opravu osobních údajů
právo na vymazání osobních údajů
právo na omezení zpracování osobních údajů
právo namítat proti zpracovávání osobních údajů
právo na přenositelnost svých osobních údajů
právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování)
právo podat stížnost orgánu dozoru, t. j. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky
12.4. Jak dlouho údaje ukládáme?
Po realizací obchodní transakce a dodání zboží jsou Vaše osobní údaje vymazány a to nejpozději do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí zboží. V případě že si přejete Vaše osobní údaje vymazat okamžitě, stačí poslat e-mail na info@zoody.sk

12.5. Cookies
Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc., která využívá informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitě návštěvníka stránky. Další informace o získávání a používání údajů společností Google, Vašich právech a o ochraně soukromí najdete v ustanoveních o ochraně dat na webových stránkách společnosti Google.

Webové stránky využívají službu Google AdWords, poskytovanou společností Google, Inc., Která nám umožňuje oslovit uživatele, kteří již v minulosti naši webovou stránku navštívili. Tímto způsobem dokážeme uživatelům této webové stránky, kteří již mají zájem o naše produkty a služby, prezentovat naše reklamy i na jiných webových stránkách zobrazovací sítě. Další informace o získávání a používání údajů společností Google, Vašich právech a o ochraně soukromí najdete v ustanoveních o ochraně dat na webových stránkách společnosti Google.

Na webových stránkách používáme i pluginy sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc. Pokud si v rámci portfolia našeho webu otevřete webovou stránku, ve které je integrovaný "social plugin" společnosti Facebook, bude navázáno spojení se servery sítě Facebook a odešle se informace o tom, jaké webové stránky nsšej společnosti jste navštívili. Pokud jste současně přihlášen ke svému účtu jako člen sítě Facebook, tyto informace budou přiřazeny k Vašemu osobnímu účtu v síti Faceobook. Pokud využijete funkci pluginu (například Like, vložení komentáře) tyto informace se přiřadí k Vašemu osobnímu účtu v síti Facebook. Další informace o získávání a používání údajů společností Facebook, Vašich právech a o ochraně soukromí najdete v ustanoveních o ochraně dat na webových stránkách společnosti Facebook.

Webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) Podporují správu cookies. V rámci nastavení webového prohlížeče můžete jednotlivé cookie ručně vymazat, blokovat nebo úplně zakázat jejich použití případně jejich blokovat nebe povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. V takovém případě však nemůžeme zaručit, že všechny oblasti našich stránek zachovají určenou funkci. Postup nastavení blokování souborů cookie závisí na prohlížeče, který používáte. Pokyny získáte pomocí "pomocníka" nebo příslušné nabídky ve webovém prohlížeči, který používáte.